Ordensreglement
Ordensreglement - side 1
1) Både skal bruge den tildelte plads. 
   Bådejeren har ubetinget pligt til at tilse sin båd, når den henligger i havnen, og at drage omsorg for, 
   at den er lænset og alle fortøjninger er i orden og af en kvalitet der svarer til bådens størrelse og vægt, 
   samt affendre forsvarligt med minimum 2 stk. på hver side i en dimension tilpasset efter bådens størrelse, 
   ligesom bådejeren er pligtig til at holde sin båd i vel vedligeholdt og præsentabel stand
   Fald og løbende gods må ikke kunne støje til gene for andre i havnen.

2) For ikke hjemmehørende både, der benytter klubbens pladser, skal der når ikke andet er aftalt, betales normal 
   gæsteleje.

3) Grej eller andet gods må ikke henstilles på broerne til gene for andre. 
   Transportvogne skal genanbringes på land ved begyndelsen af broen eller ved materialehuset.

4) Vandslanger skal hænges på plads i de opstillede slangevindere. 
   Elkabler, fordelingsdåser og andet el-materiel fra bådene skal være tilstrækkeligt dimensionerede, vandtætte 
   samt være forsynet med godkendte udendørs stik. 
   Bestyrelsen, eller broformanden er berettiget til at fjerne alt ikke godkendt el-materiel. 
   El må kun anvendes til opladning, rengøring, håndværktøj og lignende. 
   El må ikke anvendes til opvarmning eller permanent tilslutning af hvidevarer.

5) Der må ikke placeres både ved beddingen eller dets umiddelbare nærhed, således at søsætning og optagning 
   derved generes. Både skal straks fjernes fra bedding, med mindre anden aftale er lavet med broformanden.